Iepirkumu veidi

Cenu
aptauja
Procedūras mērķis ir izvēlēties Pasūtītāja izvirzītajām prasībām atbilstošāko, ekonomiski visizdevīgāko piedāvājumu.

Vērtēšanas kritēriji

Vienīgais vērtēšanas kritērijs ir piedāvātā cena.

Lotes (iepirkuma daļas)

Viena

Minimālais termiņš, ko pasūtītājs drīkst noteikt, piedāvājumu iesniegšanai

48 stundas

Uzvarētājs

Par uzvarētāju tiek noteikts pretendents, kurš piedāvājis zemāko cenu

Atklāts
konkurss
Procedūras mērķis ir iegūt iespējami labāko piedāvājumu, kas atbilst Pasūtītāja noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem.

Vērtēšanas kritēriji

Vērtēšanā tiek izmantoti vairāki kritēriji: cena, kvalitāte, izpildes termiņi u.c.

Lotes (iepirkuma daļas)

Viena vai vairākas

Minimālais termiņš, ko pasūtītājs drīkst noteikt, piedāvājumu iesniegšanai

48 stundas

Uzvarētājs

Par uzvarētāju tiek noteikts pretendents,kura piedāvājums vērtēšanas rezultātā ieguvis visvairāk punktu.

Izsole ar
lejupejošu
soli
Procedūra notiek on-line režīmā ar lejupejošu soli, kuras mērķis ir saņemt piedāvājumu ar zemāko cenu.
Izsoles soli nosaka Pasūtītājs.Cenu piedāvājuma izteikšanai tiek dotas 10 minūtes no Pasūtītāja noteiktā izsoles sākuma laika. Izsoles laiks pagarinās par 10 minūtēm no pēdējā cenu piedāvājuma iesniegšanas brīža.

Vērtēšanas kritēriji

Vienīgais izsoles vērtēšanas kritērijs ir nosolītā cena. Pasūtītājs pēc pieteikšanās termiņa nosaka, kurš no pretendentiem piedalīsies izsolē.

Lotes (iepirkuma daļas)

Viena vai vairākas. Ja izsolē ir vairākas lotes, izsole sākas visām lotēm vienlaicīgi.

Minimālais termiņš, ko pasūtītājs drīkst noteikt, piedāvājumu iesniegšanai

48 stundas

Uzvarētājs

Par uzvarētāju tiek noteikts pretendents, kurš piedāvājis zemāko cenu

Vienkāršota
iepirkuma
procedūra
Procedūras mērķis ir pēc iespējas īsākā laika periodā un vienkāršotā veidā noskaidrot Piegādātāju, kas atbilst Pasūtītāja noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem.

Vērtēšanas kritēriji

Vērtēšanā tiek izmantoti viens vai vairāki kritēriji: cena, kvalitāte, izpildes termiņi u.c.

Lotes (iepirkuma daļas)

Viena vai vairākas

Minimālais termiņš, ko pasūtītājs drīkst noteikt, piedāvājumu iesniegšanai

24 stundas

Uzvarētājs

Par uzvarētāju tiek noteikts pretendents, kura piedāvājums vērtēšanas rezultātā ieguvis visvairāk punktu.